Privacyverklaring

Henny Fokkema-Braakman

Healingcentrum Heelweg

Ik neem de privacy van persoonsgegevens heel serieus. Ik verwerk de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AGV)

JOUW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen en gegevens over de uitgevoerde sessies/behandelingen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw jouw persoonlijke gegevens.
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Ik deel de financiële administratie met mijn accountant.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens in mijn financiële administratie bewaar ik, om aan de wet te voldoen, 7 jaar.

Stegemanskamp 7

74737 CT Bathmen

hennyfokkema@kpnmail.nl

www.healingcentrumheelweg.nl

06-20269737

April 2018